Blansko

Foto 10. Silně chloritizovaný a baueritizovan biotit, automorfní titanit; granodiorit, XPL.