Blansko

Foto 11. Zonální hypautomorfní amfibol, křemen, sericitizovaný plagioklas; granodiorit, PPL.