Blansko

Foto 12. Zonální hypautomorfní amfibol, křemen, sericitizovaný plagioklas; granodiorit, XPL.