Blansko

Foto 6. Struktura granodioritu typu Blansko s povlaky epidotu na puklinách, stav 27.10.2005.