Blansko

Foto 9. Silně chloritizovaný a baueritizovaný biotit, automorfní titanit; granodiorit, PPL.