Blansko

Mapa 3. Geologické situace v okolí lokality, geologická mapa 1:50 000, vydal ÚÚG, 1991. 4 – deluviální sedimenty, 20 – kontinentální, brakické a mořské pískovce, 47a – biotitický granodiorit typu Blansko, 47b – amfibol-botitický granodiorit typu Blansko.