HornÝ Bory

Foto 30. Struktura ultrabazickÚ uzav°eniny v granulitech - peridotit, stav 3.5.2005.