Komňa - Bučník

Foto 13. Vyrostlice plagioklasu, trachytická mikrostruktura základní hmoty; andezit, PPL.