Komňa - Bučník

Foto 14. Vyrostlice zonálního plagioklasu, trachytická mikrostruktura základní hmoty; andezit, XPL.