Komňa - Bučník

Foto 19. Vyrostlice zonálního amfibolu; andezit, PPL.