Komňa - Bučník

Foto 20. Vyrostlice zonálního amfibolu; andezit, XPL.