Velké Vrbno - lom Konstantin

Foto 8. Dolomitické a kalcitické mramory v nadloží grafitických hornin, stav 3.6.2005.