Krásné u Šumperka

Foto 9. Polohy epidozitu v amfibol-biotitové rule, suť v lomu, stav 12.5.2005.