Krhovice

Foto 7. Struktura pararulového blastomylonitu, stav 25.8.2005.