Krhovice

Mapa 3. Výřez z podrobné geologické mapy 1:10 000, Tilšar (1988). A – amfibolity, gG – ortorulový blasomylonit, kD – arkózy a slepence tasovického souvrství, Q – fluviální sedimenty.