Letovice

Foto 5. Struktura hadce - skvrnitý vzhled horniny, stav 27.9.2005.