Letovické krystalinikum

Zařazení letovického krystalinika je problematické. Mísař et al. (1983) je řadí ke středočeské oblasti a upozorňuje na podobnost s poličským a podhořanským krystalinikem středočeské oblasti a krystalinikem zábřežským lugické oblasti. Letovické krystalinikum má i řadu odlišností, které jsou dány jeho postavením na styku s oblastí moravskoslezskou. Podloží tvoří horniny moravika.

Komplex letovického krystalinika tvoří synformní strukturu, jejíž osa se noří k SZ a centrální část pokrývají křídové sedimenty. Hranice vůči moraviku je strukturně a metamorfně nevýrazná, ale značně se obě jednotky liší litologicky. K letovickému krystaliniku se počítá komplex rula a svorů s metalydity východně od svojanovské mylonitové zóny (hranice s poličským krystalinikem). Na S je vůči lugiku omezeno zlomy v okolí Moravské Třebové, na V je překryto sedimenty permu a svrchní křídy, sahá až k boskovické brázdě.

Krystalinikum je tvořeno monotónní skupinou, kam se řadí dvojslídné svory a ruly s polohami kvarcitů, metalyditů a kvarcitických rul a vzácně i metakarbonátů a grafitických hornin. Na styku s moravikem jsou to dvojslídné ruly a migmatity. Ofiolitová skupina se rozpadá na sv. soubor kumulátových ultrabazik a metagaber a na soubor bazických metavulkanitů a metagaber. Metamorfní stupeň hornin odpovídá progresivní metamorfóze facie epidotických amfibolitů, lokálně pak almandinových amfibolitů.

Letovický komplex bývá dělen na letovickou a roubaninskou synformu (viz obrázek). V letovické synformě převažují jemně až středně zrnité amfibolity, epidotické amfibolity a páskované amfibolity (Bohuňov, Křetín). Rubaninská synforma  je tvořena hlavně jemnozrnnými typy amfibolitů, páskovanými amfibolity a vyskytují se zde i tělesa metagaber a serpentinizovaných peridotitů. Obě synformy vykazují přítomnost více či méně kompletní ofiolitové sekvence. Masivní a páskované amfibolity přítomné v obou synformách reprezentují původní basalty a tufy. Přítomnost poloh plagioklasových rul v jemnozrnných amfibolitech je paralelizována s Rehbergským ofiolitovým komplexem v Rakousku a velmi podobný je i geochemický vývoj amfibolitů. Chemické složení hornin letovického krystalinika odpovídá tholeitům ostrovních oblouků s trendem směrem k horninám MORB.


Höck V., Montag O. and Leichmann J. (1997): Ophiolite remnants at the eastern margin of the Bohemian Massif and their bearing on the tectonic evolution. – Mineral. and Petrol., 60, 267-287.

Mísař Z. et al. (1983): Geologie ČSSR I, Český masiv. – SPN Praha.

Poubová E. (1984): Amphibolites of the Letovice crystalline complex and their genetic interpretation. – Krystalinikum, 17, 115-127.