Strážecké moldanubikum

Strážecké moldanubikum zahrnuje následující geografické jednotky: Bítešská vrchovina, Nedvědická vrchovina, Žďárské vrchy a Havlíčkobrodskou pahorkatinu. Jeho geologické omezení tvoří na J okraji třebíčský masiv, na Z je omezeno centrálním moldanubickým masivem. Severní okraj je částečně překryt sedimenty české křídy a hranicí s kutnohorsko-svrateckou oblastí je železnohorský zlom. Na V a SV hraničí se svrateckým krystalinikem podél tzv. muskovitové izogrády, jižně od tišnovského uzlu je hranice tvořená bítešským zlomem.

Strážecké moldanubikum je reprezentováno sedimentárně-vulkanogenním komplexem hornin metamorfovaných v předpaleozoickém i variském období. Jenček a Vajner (1968) předpokládají sedimentaci monotóních komplexů peliticko-psamitických sedimentů v geosynklinálním prostředí, na které navazuje intenzivní bazický vulkanismus a změlčování pánve. V dalším vývoji byly horniny postiženy prekambrickou regionální metamorfózou a a migmatitizací barrowského typu. V souvislosti s magmatickými tělesy proběhla i periplutonická metamorfóza a následně variské oživení tektonických zón s vrásněním v okrajových partiích. Stáří paleozoické metamorfózy je datováno do období 390 – 470 Ma. Stupeň metamorfózy moldanubika odpovídá převážně amfibolitové facii.

Podložní horniny tzv. monotóní skupiny vystupují především v centrální části strážeckého moldanubika a jedná se převážně o biotitové migmatitizované a granitizované ruly, biotitové ruly s kyanitem a migmatitické cordieritové ruly. V nadloží tohoto komplexu se vyčleňuje tzv. pestrá série moldanubika, zde tvoří převážně okrajové části. Jedná se o dvojslídné až biotitové migmatitizované a granitizované ruly s vložkami granulitů, amfibolitů, erlanů, krystalických vápenců a ultrabazik. Hojný je i žilný doprovod pegmatitů a aplitů.


Jenček V. a Vajner V. (1968): Stratigraphy and relations of the groups in the Bohemian part of the Moldanubicum. – Krystalinikum, 6, 105-124.

Stárková I. et al. (1993): Příspěvky k problematice západomoravského krystalinika. – In Přichystal A et al. ed. (1993): Geologie Moravy a Slezska. – Sborník příspěvků k 90. výročí narození prof. K. Zapletala, Brno.