Centrální moldanubický pluton

Centrálnímu moldanubickému plutonu představuje variské granity moldanubika a lze v něm rozlišit tři geochemicky odlišné skupiny hornin.

1. Weinsberský typ je nejběžnější a nejstarší. Jedná se o hrubozrnný, porfyrický, biotitový granit  a vystupuje hlavně v rakouské části masivu.

2. Mladší jednotku představuje einsgarnský typ, jde o peraluminické dvojslídné granity.

3. Nejmladší jsou granity a granodiority jednotky freistadtské.


Centrální moldanubický pluton je na českém území tvořen téměř výhradně peraluminickými granity eisgarnské jednotky. Breiter et al. (1998) vyčlenil čtyři typy intruzí (obrázek 1):

1. Granit typu Lásenice je nejstarší a tvoří řadu těles sz. od centrálního tělesa. Struktura je drobnozrnná, vykazuje převahu biotitu nad muskovitem a přítomen je sillimanit. Chemismus granitu je primitivní.

2. Granit číměřský je výrazně porfyrický typ s převahou biotitu nad muskovitem. Vyskytuje se mezi Dačicemi na SV a Novými Hrady na JZ a zahrnuje typy granitu „koutského“, „světelského“ nebo „mrákotínského“. Typická je přítomnost andalusitu, který bývá zatlačován sillimanitem. Vyrostlice tvoří K-živec, ale některé typy jsou stejnoměrně zrnité (např. mrákotínský).

3. Třetí intruzivní fázi tvoří granity typu eisgarn, který je více frakcionovaný a silně peraluminický (obsahuje andalusit). Tvoří několik těles v osní části plutonu (peň Čeřínku nebo masiv Třístoličníku).

4. Posledním typem jsou hrubozrnné neporfyrické granity typu Zvůle. Mají charakter pňů u Zvůle a Melechova. Jsou charakteristické nízkým obsahem všech stopových prvků.


Breiter K. (2005): Peraluminické granitoidy sv. moldanubika. – Exkurze ČGS, 22.10.2005, Sborník 2. sjezdu České geologické společnosti, Slavonice, 2005.

Breiter K., Gnojek I. a Chlupáčová M. (1998): Radiactivity patterns – constraints for the magmatic evolution of the two-mica granites in the Central Moldanubian Pluton. – Věst. Čes. Geol. Úst., 73, 301-311.

Finger F., Roberts M.P., Haunschmid B., Scharmaier A. and Steyrer H.P. (1997): Variscian granitoids of central Europe: their typology, potential sources and tectonothermal relations. – Mineralogy and Petrology, 61, 67-96.