Svratecké krystalinikum

Svratecké krystalinikum tvoří jv. část kutnohorsko-svratecké oblasti. Je mladší než poličské krystalinikum v jehož nadloží se nachází. Litologicky i metamorfně je hranice obou jednotek pozvolná. Vůči ostatním sousedním jednotkám je hranice zpravidla zvýrazněna tektonicky.

Hlavním horninovým typem jsou dvojslídné granitizované ruly a migmatity (často označované jako svratecké ruly). Jsou typické vysokými obsahy draslíku s projevy mikroklinizace. Tyto horniny obsahují četné polohy svorů a pararul, které v jižní části obsahují granát a ve střední části mají charakter biotitových až dvojslídných pararul. Pestré vložky vytváří ještě amfibolity a vápence.

Stáří hornin je předvariské, k variským se řadí pouze některé pegmatity a aplitické žuly. Metamorfóza odpovídá kyanit-staurolitové až sillimanit-almandinové subfacii amfibolitové facie.