Nedvědice - rula

Foto 8. Struktura ortoruly s porfyroblasty skorylu, stav 31.3.2005.