Pernštejn

Foto 7. Struktura jemnozrnné monominerální polohy magnetitu ve skarnu, detail.