Pernštejn

Tabulka 1: Chemického složení vybraných granátů ze skarnových hornin (Pertoldová et al., 1998). Body 1-4: granát-pyroxenový skarn; 5- 6: granát-pyroxenový skarn s magnetitem; 7-8: granát-pyroxenový skarn s amfibolem.

hm. % 1 2 3 4 5 6 7 8
SiO2 36,58 37,89 37,76 37,51 34,45 33,09 37,60 38,28
TiO2 0,00 0,00 0,13 0,20 0,06 0,17 0,16 0,18
Al2O3 17,54 19,20 19,90 20,35 4,16 4,79 19,52 19,46
FeO cal. 17,07 21,93 18,47 22,37 1,62 1,87 20,86 23,90
Fe2O3 cal. 6,66 2,72 2,02 1,30 29,04 29,38 1,91 1,20
MnO 8,33 3,42 5,13 5,21 2,16 2,83 5,69 4,13
MgO 0,41 1,97 0,37 1,16 0,09 0,11 1,39 1,65
CaO 13,71 12,85 16,41 11,99 29,11 27,17 12,56 11,70
suma 100,30 99,98 100,19 100,09 100,69 99,41 99,69 100,50
alm (%) 39 48 41 50 4 5 46 52
and (%) 20 8 6 4 86 86 6 4
gross (%) 20 28 40 30 4 1 30 29
pyr (%) 2 8 1 5 0 0 5 6
spe (%) 19 8 11 12 5 7 13 9