Pokojovice

Foto 10. Kaolinizovaný pertitický K-živec, korundová zóna pegmatitu, XPL.