Pokojovice

Foto 4. Ostrý kontakt amfibolitu a pegmatitu, stav 27.4.2005.