Vanov u Telče

Foto 7. Poloha kvarcitu v migmatitizované cordierit-biotitové rule, stav 21.7.2005.