Vanov u Telče

Foto 8. Poloha amfibolitu v migmatitizované cordierit-biotitové rule, stav 21.7.2005.