Věžná u Nedvědice (hadec)

Obrázek 1. Zjednodušená mapa okolí tělesa, šipky vyznačují směr vyvlečení pruhů hornin a smysl střižné deformace. 1 – těleso serpentinitu, 2 – horniny moldanubika, 3 – horniny svrateckého krystalinika (podle Melichara, 1995).