Hanušovice - Žleb


hlavní stránka používání průvodce mapa lokalit abecední seznam lokalit o autorech

Amfibolity a ruly staroměstské skupiny s puklinovou mineralizací alpského typu


Souřadnice S42:
50° 05,306´
16° 55,237´
383 m n.m.
mapa KČT č. 53 (C3)


Klíčová slova: amfibolity, ruly, mineralizace alpského typu, epidot, hematit


Exkurzní lokalitou je činný lom (foto 1) 1 km severozápadně od Hanušovic, nad soutokem Krupé a Moravy, vpravo od silnice č. 312 z Hanušovic do Králík (mapa 1). Pro vstup je potřeba souhlas provozovatele lomu.


Lom (foto 2 a 3) je otevřen v horninách staroměstské skupiny (mapa 2). Jak uvádí již např. Dvořák et al. (1977), lze v prostoru lomu rozlišit dva hlavní typy hornin. Prvním jsou jemně zrnité polyschematické amfibolity s křemen-živcovými polohami. Tyto horniny mají často velmi výraznou paralelní strukturu (foto 4, 5 a 6). Střídají se v nich několik mm až cm mocné tmavé pásky, v nichž výrazně převažuje amfibol, se světlými pásky, v nichž mírně převažuje křemen nad plagioklasem (oligoklas), vedlejší složkou je amfibol (foto 7). Druhým horninovým typem jsou světlé, středně zrnité biotit-amfibolové ruly (foto 8, 9, 10 a 11), které tvoří asi 30 m mocnou polohu v amfibolitech. Na složení rul se podílí živec (oligoklas), křemen, amfibol a biotit (výjimečně chloritizovaný); ojedinělý je epidot a granát (foto 12, 13, 14, 15 a 16).


Na puklinách probíhajících oběma typy hornin se poměrně často vyskytuje mineralizace alpského typu, tvořená hlavně epidotem, hematitem a kalcitem (Novotný a Zimák 2001) – foto 17. Epidot místy tvoří tmavě zelené prizmatické krystalky (o velikosti do 2,5 mm), má relativně vysoký obsah Fe (odpovídající 24 až 37 % pistacitové složky). Hematit je přítomen v podobě velmi tenkých tabulek či vlasových žilek. V obou typech hornin se běžně vyskytují tenké křemenné žilky, méně často mohutnější křemenné žíly (o mocnosti zpravidla do 10 cm) – foto 18.


V oblasti je možné navštívit řadu dalších lokalit, např. Hynčice pod Sušinou, Chrastice nebo Malé a Velké Vrbno.


Dvořák J. et al. (1977): Průvodce k exkurzím a abstrakta referátů. 21. celostátní konference Československé a Slovenské geologické společnosti při ČSAV a SAV v Olomouci ve dnech 13.-15. září 1977. Olomouc.

Novotný P., Zimák J. (2001): Mineralogie žil alpského typu v severovýchodní části Českého masivu. Závěrečná zpráva projektu RK99P03OMG010. MS. Vlastivědné muzeum v Olomouci a Univerzita Palackého v Olomouci.Zpět na hlavní stránku