Vernířovice - Kosaře („Pod Břidličnou“)


hlavní stránka používání průvodce mapa lokalit abecední seznam lokalit o autorech

Ložisko páskovaných magnetitových rud v rulách desenské skupiny


Souřadnice S42:
50° 02,647´
17° 10,910´
1040 m n.m.
mapa KČT č. 55 (D2)


Klíčová slova: desenská skupina, BIF, magnetit, ruly, aplská parageneze, křišťál, hematit


Ložisko páskovaných magnetitových rud rud „Pod Břidličnou“ leží zhruba 1 km ssz. od vrcholu Břidličné hory. Do prostoru lokality lze dojít po žlutě značené turistické stezce (mapa 1), která vede z Vernířovic na Jelení studánku. Tato stezka stoupá z údolí Merty směrem k Čertově stěně a přetíná lesní cestu vedoucí od Mísečné chaty k Jelení chatě (foto 1). Pokračujeme-li po turistické stezce ještě asi 30-40 m směrem na Jelení studánku (foto 2), spatříme po levé straně haldy a staré dobývky (foto 3, 4 a 5). V haldovém materiálu jsou vedle desenských rul (foto 6, mapa 2) hojně přítomny úlomky Fe-rud, podrobně charakterizovaných Zimákem (2001) a Zimákem et al. (2002); údaje o rudách z této lokality uvádějí také Mücke a Losos (2000).


Rudy z této lokality jsou typickým reprezentantem tzv. páskovaných magnetitových rud (typ BIF), v nichž se střídají pásky křemene s pásky rudními (foto 7 a 8), mocnost pásků je zpravidla v řádu mm. Jediným v nich makroskopicky zjistitelným rudním minerálem je magnetit, jehož množství v nejbohatších rudních vzorcích dosahuje 25-30 obj. %. Magnetit tvoří hypautomorfní individua o velikosti až 3 mm. Jen zcela výjimečně je postižen martitizací. Podstatnou součástí rudních pásků je křemen (foto 9)  - xenomorfní, undulózně zhášející zrna, v proměnlivém množství jsou přítomny živce (hlavně albit s bazicitou An00-03, méně častý je oligoklas-andezin). Vždy je přítomen apatit, tvořící zaoblená zrna, méně často hypautomorfní individua krátce sloupcovitého habitu (o velikosti až 0,4 mm). Podíl apatitu v rudních páscích je tím vyšší, čím vyšší je obsah magnetitu. V podstatném množství bývají v rudních páscích přítomny fylosilikáty, zastoupené biotitem nebo chloritem, jenž je patrně vždy produktem přeměny biotitu. Stupeň chloritizace je velmi variabilní, a to i v rámci jednoho vzorku; celkově však ve studovaných rudách převažuje chlorit nad biotitem. Chlorit má výrazný pleochroismus (X = Y = středně zelený, Z =  jemně nažloutlý), anomální interferenční barvy v hnědých odstínech, je opticky pozitivní; v některých výbrusech byly společně s tímto chloritem zjištěny i ojedinělé šupiny opticky negativního chloritu s fialovými interferenčními barvami. Biotit tvoří  nedokonale omezené šupiny s výrazným  pleochroismem (X = téměř  bezbarvý, Y = Z = zelenohnědý). Zcela výjimečně byla v jediném vzorku kromě biotitu popsaných vlastností zjištěna asi 0,7 mm velká, silně zprohýbaná biotitová šupina s výrazně odlišným pleochroismem (X = nažloutlý, příp. jemně nahnědlý, Y = Z = skořicově hnědý), která směrem k okrajům přechází do biotitu se zde obvyklými optickými vlastnostmi a chemismem. V anomální části biotitové šupiny bylo provedeno několik bodových ED analýz, jimiž byla vždy prokázána přítomnost mědi, dosahující až 4,93 hm. % CuO (Zimák 2001, Zimák et al. 2002) - z výsledků analýz je zřejmé, že ve studovaném biotitu je draslík substituován mědí v rozsahu, jenž podle dostupných dat o chemismu biotitu nemá obdoby.


V akcesorickém množství je v rudních páscích přítomen kalcit, epidot, allanit-(Ce), rutil, ilmenit a titanit. Tyto minerály se jako akcesorie vyskytují v nerudních páscích, jejichž hlavní složkou je křemen, provázený živci (albit, oligoklas-andezin a také K-živec), v malém množství výše zmíněnými fylosilikáty a také ojediněle vtroušenými zrny magnetitu a jen výjimečným apatitem.


Pukliny probíhající fragmenty rud a rul (biotitových, chloritizovaných) v haldovém materiálu v prostoru ložiska „Pod Břidličnou“ bývají vyplněny mineralizací alpského typu, na jejímž složení se zde podílí hlavně křemen (i v podobě krystalů křišťálu), kalcit, chlorit, K-živec a také epidot a hematit.


V širším okolí je možné navštívit další lokality, např. Střelecký důl, Sobotín - Kožušná, Petrov - Anenský pramen, Novou Ves u Rýmařova a další. Po žluté turistické značce, která vede kolem lokality je rychlý výstup na hlavní jesenický hřeben, odkud po cca 2 hodinách je možno dojít na Ovčárnu.


 

Mücke, A., Losos, Z. (2000): Polymetamorfně přepracované, páskované a silicifikované magnetitové rudy v desenských rulách (silesikum, Česká republika). - Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 85, 47-80.

Zimák, J. (2001): Mineralogie páskovaných magnetitových rud na ložisku „Pod Břidličnou“ u Vernířovic, Hrubý Jeseník. - Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2000, 89-91.

Zimák, J., Novotný, P., Fojt, B., Novák, M., Vávra, V., Kopa, D., Losos, Z., Prinzová, E., Skácel, J. (2002): Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách na Sobotínsku. UP Olomouc 2002.Zpět na hlavní stránku