Olšovec


hlavní stránka používání průvodce mapa lokalit abecední seznam lokalit o autorech

Kulmské sedimenty a hydrotermální mineralizace


Souřadnice S42:
49° 35,954´
17° 42,687´
354 m n.m.
mapa KČT č. 60 (B3)


Klíčová slova: moravické souvrství, hradecko-kyjovické souvrství, droby, jílové břidlice, prachovce, hydrotermální mineralizace


Exkurzní lokalitou je opuštěný lom při severním okraji obce Olšovec (foto 1, 2 a 3), vpravo od silnice vedoucí z Olšovce do Partutovic. Lom je vyznačen v turistické mapě (mapa 1).


V lomu jsou odkryty kulmské sedimenty (mapa 2). Litostratigraficky jde o hraniční polohy moravického souvrství a souvrství hradecko-kyjovického. V nižší, částečně zatopené části lomu, vystupují převážně hrubě lavicovité droby, které do nadloží přecházejí do břidličnatého komplexu, kde se střídají jílové břidlice, prachovce a velmi jemnozrnné droby v několikacentimetrových až decimetrových mocnostech (foto 4, 5, 6 a 7). Profil nejvyšší částí moravického souvrství v olšoveckém lomu uvádí Bábek et al. (2001).


V jemnozrnných členech souvrství se vyskytuje méně příznivě zachovaná fauna (např. Posidonia sp.), hojná je ichnofauna; vyskytují se zde i rostlinné fosilie, např. fragmenty přesliček rodu Archaeocalamites ( Pek et al. 1978, Zapletal, Pek 1987, Zimák et al. 1995, Mikuláš et al. 2002).


Na puklinách se relativně hojně vyskytuje hydrotermální mineralizace tvořená kalcitem a křemenem (foto 8); ojedinělou složkou žilek je chlorit klinochlor-chamositové řady a pyrit, zcela výjimečně lze najít sfalerit.


V širším okolí je možné navštívit další lokality, např. Boňkov, Výkleky nebo Stará Libavá.


Bábek O., Mikuláš R., Zapletal J., Lehotský T., Pluskalová J. (2001): Litofacie a fosilní stopy jemnozrnného turbiditního systému v jižní části moravického souvrství jesenického kulmu, Český masiv. - Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2000, 38-41. Brno.

Pek, I. - Zapletal, J. - Lang, V. (1978): Trace fossils from the Lower Carboniferous of Moravia. - Čas. Mineral. Geol., 23, 3, 255-263. Praha.

Zapletal, J. - Pek, I. (1987): Trace fossils assemblages and their occurrence in Lower Carboniferous of the Nízký Jeseník Mts. - Sbor. prací Univ. Palackého (Olomouc), Geogr.- Geol., 26, 47-64. Olomouc.

Zimák J., Demek J., Janoška J., Pek I., Zapletal J. (1995): Průvodce ke geologickým exkurzím. Střední a severní Morava,  Slezsko. UP Olomouc.Zpět na hlavní stránku