Řípov u Třebíče


hlavní stránka používání průvodce mapa lokalit abecední seznam lokalit o autorech

Rezidua s opály po zvětrávání hornin moldanubika


Souřadnice S42:
49° 12,641´
15° 50,850´
461 m n.m.
mapa KČT č. 80 (A5)


Klíčová slova: moldanubikum, rezidua, opál


Asi 500 m jjz. od obce Řípov (mapa 1) se nachází zářez v lesním porostu s výchozy pestrých reziduí. Přístup na lokalitu je ze silnice č. 23 Třebíč - Jihlava, asi 500 m za odbočkou na Řípov po pravé straně vede pěšina kolem rekultivované skládky (foto 1) až k odkryvům (foto 2). Vzdálenost od silnice je cca 250 m.


Pestrá silicifikovaná rezidua vznikla zvětráváním erlánů, pyroxenických aplitů a pegmatitů a skarnů, které se řadí k pestré sérii moravského moldanubika (mapa 2). Ke kaolinickému zvětrávání docházelo na podložních horninách (migmatity, ruly) v podmínkách teplého humidního klimatu.


Pestré reziduum (foto 3 a 4) tvoří polohu o mocnosti asi 5 m ve reziduích po migmatitech a pararulách. Pestrá rezidua jsou nápadná zelenou nebo červenohnědou barvou a jsou tvořena především nontronitem, halloysitem a kaolinitem. Součástí reziduí jsou konkrece opálů s členitým povrchem o velikosti kolem 15-20 cm. Barva opálů je světle hnědá, žlutozelená nebo zelená. V současnosti se objevují opály v odkryvu ve formě drobných úlomků.


V širším okolí je možné navštívit další lokality, např. Kožichovice, Vícenice nebo Mohelno.


Trnka M. (1981): Rezidua hornin moldanubika z. od Třebíče a jejich opály. - MS dipl. práce, PřF UJEP Brno.

Trnka M. (1982): Výskyt a vznik opálů u Řípova na Třebíčsku. - Přír. Sbor. Západomor. muzea v Třebíči, 12, 13-24. Třebíč.Zpět na hlavní stránku