Podhradí – Annina Dolina


hlavní stránka používání průvodce mapa lokalit abecední seznam lokalit o autorech

Klastika hradeckých vrstev hradecko-kyjovického souvrství


Souřadnice S42:
49° 48,395´
17° 46,708´
376 m.n.m.
mapa KČT č. 59 (E2)


Klíčová slova: kulm Nízkého Jeseníku, hradecko-kyjovické souvrství, slepence, droby


Exkurzní lokalitou je stěnový lom (foto 1 a 2) u osady Annina Dolina, situovaný nad levým břehem Moravice, asi 1,5 km sv. od Podhradí. Vede k němu asfaltová komunikace, která odbočuje vpravo ze silnice Podhradí - Dubová; kolem vede také červená turistická značka. Pěkné výchozy jsou také v zářezu přístupové komunikace (foto 9) asi 300 m od hlavní silnice a podél cesty v údolí řeky.


V lomu vystupují klastika hradeckých vrstev hradecko-kyjovického souvrství. Převažujícím horninovým typem jsou zde droby, za čerstva modrošedé, šedohnědě zvětrávající (foto 3). Mocnost drobových poloh dosahuje od několika dm až do několika desítek metrů. Lomem je zastižena spodní část hradeckých vrstev, pro niž je typická přítomnost slepencových poloh, tzv. „nýtecký slepencový obzor“ (foto 4). Mocnost slepencových poloh v lomu kolísá od několika dm až po 4 - 5 m. Slepence v prostoru lomu lze charakterizovat jako polymiktní (foto 5 a 6); v psefitické frakci jsou podstatně zastoupeny kvarcity, fylity, ruly, pískovce, granitoidy, efuzíva i žilné horniny. V lomu, i na četných skalních výchozech v jeho okolí, lze pozorovat mnohonásobné opakování dvoučlenných rytmů, tvořených vrstvou drobnozrnného slepence (s drobovou matrix), která přechází do vrstvy středně zrnitých až jemnozrnných drob (foto 7). Ojediněle jsou v drobách polohy prachových břidlic (foto 8).

Horninami v lomu i ve výchozech pronikají hydrotermální žíly tvořené křemenem, kalcitem a místy i chloritem klinochlor-chamositové řady. Jejich mocnost je obvykle do 10 cm.


V širším okolí je možné navštívit další lokality, např. Bohučovice, Lhotka, Razová nebo Bílčice.


Dvořák J. et al. (1977): Průvodce k exkurzím a abstrakta referátů. 21. celostátní konference Československé a Slovenské geologické společnosti při ČSAV a SAV v Olomouci ve dnech 13.-15. září 1977. Olomouc.

Maštera L. (1975): Petrografie slepenců moravických vrstev a hradeckých drob v Nízkém Jeseníku. - Výzk. práce Ústř. úst. geol., 8, 25-36. Praha.Zpět na hlavní stránku