Borač u Tišnova


hlavní stránka používání průvodce mapa lokalit abecední seznam lokalit o autorech

Metamorfované horniny bítešské skupiny svratecké klenby moravika


Souřadnice S42:
49° 24,217´
16° 21,927´
282 m.n.m.
mapa KČT č. 85 (B1)


Klíčová slova: moravikum, svratecká klenba, bítešská skupina, ortoruly, amfibolity


Lokalita se nachází 8 km sz. od Tišnova, asi 400 m sv. od kostela v Borači. Přístup má po zelené turistické značce (mapa 1). Lokalitu tvoří výchozy a defilé (foto 1, 2 a 3) u cesty vedle železniční trati.


Komplex metamorfovaných hornin náleží do bítešské skupiny svratecké klenby moravika (mapa 2) a střídají se v něm polohy bítešské ortoruly a amfibolitů (foto 4 a 5). Převažuje ortorula, která má světlou barvu (foto 6) a je tvořena především křemenem, živci, muskovitem a biotitem. Amfibolity tvoří v rule polohy o mocnosti od několika metrů (foto 7) po několikacentimetrové pásky (foto 8).


Amfibolity jsou tmavě zelenočerné, jemně zrnité horniny s masivní stavbou a granonematoblastickou mikrostrukturou. Hlavními minerály jsou zelený, silně pleochroický amfibol a xenomorfní plagioklas bez produktů přeměn. Výrazně pleochroický biotit je v hornině rozmístěn nepravidelně, akcesoricky je přítomen titanit, karbonát a apatit. Místy se v amfibolitech objevují drobné čočky tvořené křemenem a sericitizovaným plagioklasem, okraj je pak tvořen chloritem.

Podle chemického složení (tabulka 1) odpovídají amfibolity středně až vysoce draselným bazaltům až bazaltickým andezitům, nejčastěji se blíží bazaltům oceánského dna.


V širším okolí je možné navštívit lokality Dřínová, Štěpánovice, Nedvědice-rula nebo Nedvědice-mramor.


Suk M., Wilímský D. (2001): Amfibolity morávního příkrovu svratecké klenby. – Zpráva o výsledcích výzkumu FRVŠ 2000.Zpět na hlavní stránku