Nedvědice - rula


hlavní stránka používání průvodce mapa lokalit abecední seznam lokalit o autorech

Leukokratní ortoruly svrateckého krystalinika


Souřadnice S42:
49° 27,389´
16° 19,496´
441 m.n.m.
mapa KČT č. 85 (A1)


Klíčová slova: svratecké krystalinikum, ortoruly, skoryl, fluorit


Lokalita se nachází asi 700 m z. od kostela v Nedvědici. Přístup je ze silnice č. 387 z Tišnova, hned za mostem přes Nedvědičku odbočíme vlevo směr Pernštejn a po 100 m vede za restaurací vpravo od autobusové zastávky asfaltová komunikace až ke starému vápencovému lomu (mapa 1). Odtud pokračujeme dále po lesní cestě ještě asi 300 m a těsně před brodem narazíme na lokalitu (foto 1). Jedná se o vysoký suťový svah (foto 2 a 3) s četnými výchozy ortorul.


Východní okraj svrateckého krystalinika je tvořen komplexem dvojslídných svorů s vložkami dvojslídných rul, leukokratních migmatitů a ortorul. Hranice se svrateckou klenbou moravika  (mapa 2) je zvýrazněna pásem těles mramorů a s nimi spojených vápenato-silikátových hornin (pyroxenové ruly, Ca-skarny).


Řada výchozů v okolí Nedvědice zachycuje těleso leukokratní ortoruly s vložkami dvojslídných svorů. Ortorula vykazuje výraznou foliaci (foto 4) a jsou pro ni charakteristické metamorfně deformované hydrotermální žilky se složením křemen nebo fluorit - turmalín.

Rula je leukokratní (foto 11), středně zrnitá, obsahuje muskovit, místy je dvojslídná (foto 5 a 6). Přítomny jsou K-živce (foto 7) i plagioklasy (zpravidla převažuje K-živec), běžný je undulózní křemen, Akcesoricky je přítomen turmalín (foto 8, 9 a 10), apatit a zirkon.

Původním protolitem ortoruly od Nedvědic byl leukokratní peraluminický granit, jehož tavenina byla bohatá na bór a fluor. Drobné hydrotermální žilky s fluoritem a turmalínem, popř. křemenem vznikly ještě před metamorfním přepracováním, které proběhlo v podmínkách amfibolitové facie.


Převažující muskovit je velmi bohatý na fluor, podobně jako vzácně nalezený annit.

Turmalín I má sloupcovitá zrna uložena osou Z v rovinách foliace a je hojně doprovázen muskovitem. Turmalín II je asociován s fluorite, ve kterém bývá uzavřen. Jejich složení je podobné – jedná se o fluorový skoryl až dravit. Oba mají vysoké zastoupení F, obsah Li je nízký.

Fluorit na žilkách tvoří krystaly kubického typu až centimetrových rozměrů a má temně fialovou barvu. Na žilkách křemene se vyskytují drobné křišťály.


V těsné blízkosti je exkurzní lokalita Nedvědice-mramor, v širším okolí např. Rožná, Věžná - pegmatit, hadec nebo Mirošov.


Novák M., Henry D. and Buriánek D. (2003): Locality No.3, Nedvědice II. – Field trip guidebook, LERM 23003, Nové Město na Moravě.Zpět na hlavní stránku