Vanov u Telče


hlavní stránka používání průvodce mapa lokalit abecední seznam lokalit o autorech

Cordierit-biotitové ruly moldanubika


Souřadnice S42:
49° 12,709´
15° 24,804´
612 m n.m
mapa KČT č. 77 (C5)


Klíčová slova: moldanubikum, migmatity, cordierit


Lokalita se nachází asi 5 km sz. od Telče, asi 300 m s. od obce Vanov (mapa 1). Vstup do lomu je hned u silnice Vanov – Řásná. Lom (foto 1 a 2) je činný, pro vstup je nezbytný souhlas provozovatele.


V oblasti vystupuje centrální moldanubický pluton (mapa 2) v jádře antiklinály a jeho horniny jsou na V i Z lemovány zónou migmatitů. Hranice migmatitů probíhá napříč vrásové stavbě a stratigrafickým hranicím moldanubika, takže migmatitizací byl postižen již metamorfovaný komplex hornin. Průměrné složení migmatitů i nemigmatitizovaných pararul je obdobné. Proces migmatitizace měl charakter rekrystalizace, při němž došlo k mobilizaci složek granitového charakteru. Nově vzniklé minerální asociace leží na hranici facie amfibolických rohovců a subfacie almandinových amfibolitů.


V lomu (foto 3) je převládajícím typem flebit-stromatiticky migmatitizované cordierit-biotitové pararuly (foto 4, 5 a 6) s polohami a čočkami kvarcitů (foto 7), erlanů a amfibolitů (foto 8). Hlavními složkami je křemen, K-živec, plagioklas se složením oligoklas – andezín (foto 9), biotit (foto 10 a 11), muskovit, sillimanit (foto 12 a 13) a cordierit. Akcesoricky se vyskytují apatit, zirkon, ilmenit a magnetit. Část muskovitu, plagioklasové porfyroblasty a sekreční čočky křemene jsou pozůstatky původních svorových rul. Z biotitu a muskovitu vznikl během migmatitizace cordierit, který tvoří v hornině několikacentimetrové porfyroblasty modrofialové barvy (foto 14 a 15). Prvky Fe a Ti vytvořily mafnetit a ilmenit, přebytek K umožnil zatlačování plagioklasů za vzniku mikroklinu. V následných procesech pak ještě došlo k částečné pinitizaci cordieritu (foto 16 a 17), albitizaci živců, chloritizaci biotitu, sericitizaci plagioklasů (foto 18) a vznikl druhotný muskovit.


V širším okolí je možné navštívit další lokality, např. Mrákotín, Bítovánky u Želetavy nebo Jemnice – U Borovice nebo Na Jemničkách.


Suk M. (1997): Exkurzní průvodce pro studenty geologie 3. ročníku. – nepublikovaný text.Zpět na hlavní stránku