Lavičky u Velkého Meziříčí


hlavní stránka používání průvodce mapa lokalit abecední seznam lokalit o autorech

Leukokratní granit s nodulemi turmalínu


Souřadnice S42:
49° 22,416´
15° 59,531´
557 m.n.m.
mapa KČT č. 84 (C1)


Klíčová slova: třebíčský masiv, leukokratní granit, pegmatit, turmalín


Lokalita se nachází asi 3 km sz. od Velkého Meziříčí a přístupová cesta (foto 1) vede z obce Lavičky po odbočce vpravo nad kostelem po asfaltové polní cestě kolem družstva (mapa 1). Vzdálenost od obce je asi 1,3 km, lom je zarostlý a dobře ukrytý v osamoceném remízku (foto 2, 3, 4 a 5).


Drobné granitové těleso leží na sv. okraji třebíčského masivu a intrudovalo jak do durbachytů, tak i do migmatitizovaných biotit-sillimanitových rul strážeckého moldanubika (mapa 2 a 3). Těleso je tvořeno leukokratním středně zrnitým granitem a obsahuje i pegmatitové žíly a čočky s jednoduchou zonalitou a mocností do 0,3 m. V granitu lze rovněž nalézt mladší hydrotermální žíly křemene s turmalínem o mocnosti 0,02 m.


Leukokratní granit (foto 6) lze označit jako biotitový nebo dvojslídný, je zpravidla středně zrnitý. Jeho modální složení je K-živec (± 40 obj. %), křemen (± 33 obj. %), plagioklas (± 25 obj. %) a biotit (± 4 obj. %). K-živec je výrazně pertitický, místy zdvojčatělý, zpravidla s minimem produktů sericitizace (foto 7 a 8). Křemen tvoří nepravidelná, laločnatá zrna (foto 9) s výrazným undulózním zhášením. Plagioklasy jsou málo sericitizované, většinou polysynteticky zdvojčatěné (foto 7 a 10), často vykazují jednoduchou zonalitu (foto 9). Složením odpovídají oligoklasu. Biotit je vedlejším minerálem, tvoří drobné destičky výjimečně s inkluzemi akcesorických minerálů (foto 14), kolem kterých jsou pak pleochroické dvůrky. Turmalín vytváří shluky v nodulích nebo v žilkách, je silně pleochroický, barva je různá, zpravidla je zbarvení silně nehomogenní (foto 11 a 12). Zcela akcesoricky byl zaznamenán andalusit (foto 8 a 13), cordierit, apatit, ilmenit, zirkon, monazit a xenotim.

Velmi nápadným jevem v granitu jsou křemen – turmalínové nodule velikosti do 7 cm, ve kterých je soustředěn veškerý turmalín horniny (foto 15 a 16). Vzácně mají tyto agregáty podobu drobných žilek (foto 17). Obsah nodulí je tvořen převážně zrny křemene a turmalínu I (oxy-skoryl), méně je zastoupen K-živec a plagioklas. Každá nodule je obklopena silně leukokratní zónou (foto 18) o mocnosti do 3 cm, která je oproti granitu bohatší na K-živec a zcela postrádá biotit.


Granit z Laviček je peraluminický až slabě metaluminický (A/CNK = 0,99 – 1,15). Hornina je chemicky primitivní s nízkým obsahem Rb a zvýšeným obsahem Sr a Ba.


Obecně lze říci, že těleso granitu je mineralogicky velmi chudé. Kromě turmalínu I v nodulích nalezneme v žilách pegmatitu krystaly nebo agregáty turmalínu II (fluorový skoryl). Oba typy turmalínu obsahují inkluze oxy-dravitu a fluor-dravitu. Tyto inkluze mohou být zbytky staršího magmatického turmalínu nebo produkt hydrotermální alterace turmalínu I a II či exsoluce v hostitelském turmalínu. Vláknitý turmalín III (dravit a oxy-dravit) je zarostlý do hydrotermálního křemene, který vyplňuje drobné ruptury. Složení některých turmalínů je v tabulce 1.


Lom je velmi snadno přístupný a probíhá v něm pouze příležitostná neprůmyslová těžba (foto 19), takže je zde dostatek čerstvého studijního materiálu.


V širším okolí je řada dalších exkurzních lokalit, např. Kamenná, Dolní Bory, Horní Bory, Tasov a další.


Jiang S.Y., Buriánek D. a Novák M. (2003): Locality No.7: Lavičky near Velké Meziříčí in Novák (ed.): LERM2003 – field trip guidebook, Brno 2003.

Novak M., Selway J. B. a Uher P. (1997): Locality No. 6: Lavičky near Velké Meziříčí, quartz-tourmaline orbicules in leucocratic two-mica granite tourmaline in barren pegmatite and hydrothermal quartz-tourmaline veins. – Field trip guidebook, Tourmaline 1997, Nové Město na Moravě, 77-84.


Zpět na hlavní stránku